D-NET: A Pre-Training and Fine-Tuning Framework for Improving the Generalization of Machine Reading Comprehension

Hongyu Li | Xiyuan Zhang | Yibing Liu | Yiming Zhang | Quan Wang | Xiangyang Zhou | Jing Liu | Hua Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP | WS |