Improving Subject-Area Question Answering with External Knowledge

Xiaoman Pan | Kai Sun | Dian Yu | Jianshu Chen | Heng Ji | Claire Cardie | Dong Yu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP | WS |