An ensemble CNN method for biomedical entity normalization

Pan Deng | Haipeng Chen | Mengyao Huang | Xiaowen Ruan | Liang Xu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP | WS |