Incorporating Fine-grained Events in Stock Movement Prediction

Deli Chen | Yanyan Zou | Keiko Harimoto | Ruihan Bao | Xuancheng Ren | Xu Sun |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong
Venue: EMNLP | WS |