UER: An Open-Source Toolkit for Pre-training Models

Zhe Zhao | Hui Chen | Jinbin Zhang | Xin Zhao | Tao Liu | Wei Lu | Xi Chen | Haotang Deng | Qi Ju | Xiaoyong Du |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT