NeuronBlocks: Building Your NLP DNN Models Like Playing Lego

Ming Gong | Linjun Shou | Wutao Lin | Zhijie Sang | Quanjia Yan | Ze Yang | Feixiang Cheng | Daxin Jiang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT