Gunrock: A Social Bot for Complex and Engaging Long Conversations

Dian Yu | Michelle Cohn | Yi Mang Yang | Chun Yen Chen | Weiming Wen | Jiaping Zhang | Mingyang Zhou | Kevin Jesse | Austin Chau | Antara Bhowmick | Shreenath Iyer | Giritheja Sreenivasulu | Sam Davidson | Ashwin Bhandare | Zhou Yu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT