Applying BERT to Document Retrieval with Birch

Zeynep Akkalyoncu Yilmaz | Shengjin Wang | Wei Yang | Haotian Zhang | Jimmy Lin |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT