Modeling Graph Structure in Transformer for Better AMR-to-Text Generation

Jie Zhu | Junhui Li | Muhua Zhu | Longhua Qian | Min Zhang | Guodong Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT