A Split-and-Recombine Approach for Follow-up Query Analysis

Qian Liu | Bei Chen | Haoyan Liu | Jian-Guang LOU | Lei Fang | Bin Zhou | Dongmei Zhang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT