CrossWeigh: Training Named Entity Tagger from Imperfect Annotations

Zihan Wang | Jingbo Shang | Liyuan Liu | Lihao Lu | Jiacheng Liu | Jiawei Han |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT