Machine Translation With Weakly Paired Documents

Lijun Wu | Jinhua Zhu | Di He | Fei Gao | Tao QIN | Jianhuang Lai | Tie-Yan Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT