Exploiting Monolingual Data at Scale for Neural Machine Translation

Lijun Wu | Yiren Wang | Yingce Xia | Tao QIN | Jianhuang Lai | Tie-Yan Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT