Denoising based Sequence-to-Sequence Pre-training for Text Generation

Liang Wang | Wei Zhao | Ruoyu Jia | Sujian Li | Jingming Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT