NCLS: Neural Cross-Lingual Summarization

Junnan Zhu | Qian Wang | Yining Wang | Yu Zhou | Jiajun Zhang | Shaonan Wang | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT