PubMedQA: A Dataset for Biomedical Research Question Answering

Qiao Jin | Bhuwan Dhingra | Zhengping Liu | William Cohen | Xinghua Lu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT