Negative Focus Detection via Contextual Attention Mechanism

Longxiang Shen | Bowei Zou | Yu Hong | Guodong Zhou | Qiaoming Zhu | AiTi Aw |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT