TIGEr: Text-to-Image Grounding for Image Caption Evaluation

Ming Jiang | Qiuyuan Huang | Lei Zhang | Xin Wang | Pengchuan Zhang | Zhe Gan | Jana Diesner | Jianfeng Gao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT