A Discrete CVAE for Response Generation on Short-Text Conversation

Jun Gao | Wei Bi | Xiaojiang Liu | Junhui Li | Guodong Zhou | Shuming Shi |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT