Retrieval-guided Dialogue Response Generation via a Matching-to-Generation Framework

Deng Cai | Yan Wang | Wei Bi | Zhaopeng Tu | Xiaojiang Liu | Shuming Shi |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT