Enhancing Context Modeling with a Query-Guided Capsule Network for Document-level Translation

Zhengxin Yang | Jinchao Zhang | Fandong Meng | Shuhao Gu | Yang Feng | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT