CM-Net: A Novel Collaborative Memory Network for Spoken Language Understanding

Yijin Liu | Fandong Meng | Jinchao Zhang | Jie Zhou | Yufeng Chen | Jinan Xu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT