Multi-agent Learning for Neural Machine Translation

tianchi bi | hao xiong | Zhongjun He | Hua Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT