Low-Resource Name Tagging Learned with Weakly Labeled Data

Yixin Cao | Zikun Hu | Tat-seng Chua | Zhiyuan Liu | Heng Ji |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT