Learning Gender-Neutral Word Embeddings

Jieyu Zhao | Yichao Zhou | Zeyu Li | Wei Wang | Kai-Wei Chang |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |