MSMO: Multimodal Summarization with Multimodal Output

Junnan Zhu | Haoran Li | Tianshang Liu | Yu Zhou | Jiajun Zhang | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |