QuaSE: Sequence Editing under Quantifiable Guidance

Yi Liao | Lidong Bing | Piji Li | Shuming Shi | Wai Lam | Tong Zhang |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |