Sentiment Classification towards Question-Answering with Hierarchical Matching Network

Chenlin Shen | Changlong Sun | Jingjing Wang | Yangyang Kang | Shoushan Li | Xiaozhong Liu | Luo Si | Min Zhang | Guodong Zhou |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |