Zero-shot User Intent Detection via Capsule Neural Networks

Congying Xia | Chenwei Zhang | Xiaohui Yan | Yi Chang | Philip Yu |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |