Three Strategies to Improve One-to-Many Multilingual Translation

Yining Wang | Jiajun Zhang | Feifei Zhai | Jingfang Xu | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |