A Unified Syntax-aware Framework for Semantic Role Labeling

Zuchao Li | Shexia He | Jiaxun Cai | Zhuosheng Zhang | Hai Zhao | Gongshen Liu | Linlin Li | Luo Si |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |