Learning Named Entity Tagger using Domain-Specific Dictionary

Jingbo Shang | Liyuan Liu | Xiaotao Gu | Xiang Ren | Teng Ren | Jiawei Han |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |