SemRegex: A Semantics-Based Approach for Generating Regular Expressions from Natural Language Specifications

Zexuan Zhong | Jiaqi Guo | Wei Yang | Jian Peng | Tao Xie | Jian-Guang Lou | Ting Liu | Dongmei Zhang |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |