Efficient Contextualized Representation: Language Model Pruning for Sequence Labeling

Liyuan Liu | Xiang Ren | Jingbo Shang | Xiaotao Gu | Jian Peng | Jiawei Han |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |