Cascaded Mutual Modulation for Visual Reasoning

Yiqun Yao | Jiaming Xu | Feng Wang | Bo Xu |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |