Using active learning to expand training data for implicit discourse relation recognition

Yang Xu | Yu Hong | Huibin Ruan | Jianmin Yao | Min Zhang | Guodong Zhou |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |