Improving the Transformer Translation Model with Document-Level Context

Jiacheng Zhang | Huanbo Luan | Maosong Sun | Feifei Zhai | Jingfang Xu | Min Zhang | Yang Liu |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |