XL-NBT: A Cross-lingual Neural Belief Tracking Framework

Wenhu Chen | Jianshu Chen | Yu Su | Xin Wang | Dong Yu | Xifeng Yan | William Yang Wang |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |