Addressing Troublesome Words in Neural Machine Translation

Yang Zhao | Jiajun Zhang | Zhongjun He | Chengqing Zong | Hua Wu |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |