Cross-lingual Lexical Sememe Prediction

Fanchao Qi | Yankai Lin | Maosong Sun | Hao Zhu | Ruobing Xie | Zhiyuan Liu |

Paper Details:

Month: October-November
Year: 2018
Location: Brussels, Belgium
Venue: EMNLP |