Chinese Zero Pronoun Resolution with Deep Memory Network

Qingyu Yin | Yu Zhang | Weinan Zhang | Ting Liu |

Paper Details:

Month: September
Year: 2017
Location: Copenhagen, Denmark
Venue: EMNLP |