Idiom-Aware Compositional Distributed Semantics

Pengfei Liu | Kaiyu Qian | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: September
Year: 2017
Location: Copenhagen, Denmark
Venue: EMNLP |