Multi-view Response Selection for Human-Computer Conversation

Xiangyang Zhou | Daxiang Dong | Hua Wu | Shiqi Zhao | Dianhai Yu | Hao Tian | Xuan Liu | Rui Yan |

Paper Details:

Month: November
Year: 2016
Location: Austin, Texas
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT