Name List Only? Target Entity Disambiguation in Short Texts

Yixin Cao | Juanzi Li | Xiaofei Guo | Shuanhu Bai | Heng Ji | Jie Tang |

Paper Details:

Month: September
Year: 2015
Location: Lisbon, Portugal
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT