Exploiting Community Emotion for Microblog Event Detection

Gaoyan Ou | Wei Chen | Tengjiao Wang | Zhongyu Wei | Binyang Li | Dongqing Yang | Kam-Fai Wong |

Paper Details:

Month: October
Year: 2014
Location: Doha, Qatar
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT