Improving Alignment of System Combination by Using Multi-objective Optimization

Tian Xia | Zongcheng Ji | Shaodan Zhai | Yidong Chen | Qun Liu | Shaojun Wang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2013
Location: Seattle, Washington, USA
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT