SMT Helps Bitext Dependency Parsing

Wenliang Chen | Jun’ichi Kazama | Min Zhang | Yoshimasa Tsuruoka | Yujie Zhang | Yiou Wang | Kentaro Torisawa | Haizhou Li |

Paper Details:

Month: July
Year: 2011
Location: Edinburgh, Scotland, UK.
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT