A Text Input Front-end Processor as an Information Access Platform

Shinichi DOI | Shin-ichiro KAMEI | Kiyoshi YAMABANA |

Paper Details:


Year: 1998

Venue: COLING |