Anchoring Floating Quantifiers in Japanese-to-English Machine Translation

Francis Bond | Daniela Kurz | Satoshi Shirai |

Paper Details:


Year: 1998

Venue: COLING |