Processing Homonyms in the Kana-to-Kanji Conversion

Masahito Takahashi | Tsuyoshi Shinchu | Kenji Yoshimura | Kosho Shudo |

Paper Details:


Year: 1996

Venue: COLING |